Indienen (submit proposal)

Applications:

Indienen van te financieren Nederlandse en buitenlandse projecten
(via contacten Both ENDS):

All correspondence, applications of proposals, reports etc should be addressed to:

Both ENDS
logo-both-ends

Connecting people for change
T: +31 (0)20 530 6600
W: www.bothends.org
E: Z.AbouElkhair@bothends.org

Projecten ingediend voor 1 april  ontvangen voor 15 juni bericht.

Applications received before 1 April will be informed before 15 June.

 

Criteria

Projecten dienen kennis op het gebied van bos en bosbouw te bevorderen, door opleiding, onderwijs, voorlichting of onderzoek. De maatschappelijke functies van het bos moeten door het project worden beschermd of vergroot.

The Foundation’s remit is: The promotion of knowledge on forests and forestry and their related social functions.

Voorwaarden

Er moet sprake zijn van projectfinanciering, een redelijke kans op slagen van het project, geen structurele verplichtingen, geen propaganda voor andere doelen, geen strijdigheid met plaatselijk gebruik.Er is geen beroep mogelijk tegen beslissingen van de Stichting.
It is not possible to appeal against a decision.

Het jaarlijkse budget is beperkt. Gedeeltelijke eigen financiering of door derden wordt gewaardeerd, liefst minstens 50%.
De subsidie bedraagt zelden meer dan  € 5000 per project.

Our budget is limited. Co-funding by own budget or by third parties is valued, if possible by at least 50%.
Subsidies usually cover a period of one year and seldom exceed € 5000,-.Bij het beoordelen van projecten wordt verstaan onder:

The Foundation strives to achieve this aim by giving financial support to projects that fit its objectives:

A. Bevorderen van kennis:

Opleiden van werknemers, leraren of
voorlichters

Oprichten of herstel van opleidingsinstituut,
voorlichtingscentrum of leerbos

Vervaardigen van voorlichtings- of
lesmateriaal

Onderzoek gericht op behoud, beheer
of herstel van bos

A. The promotion of knowledge:

 • the training of employees, teachers, students or information officers
 • the foundation or restoration of a training institute, information centre or educational forest
 • the production of information or educational material

research aimed at the preservation, maintenance or restoration of forest

B. Bos en bosbouw

Houtige en kruidachtige gewassen die in
samenhang met fauna en abiotische factoren
onder min of meer natuurlijke
omstandigheden voorkomen

Het gebruik, de bescherming of het herstel,
van bos

B. Forest and forestry:

woody and herbaceous vegetation occurring under more or less natural conditions in association with fauna and abiotic factors

the use, protection or restoration of forest

C. Maatschappelijke functies:

Gebruik van het bos voor commerciële, educatieve
en recreatieve doeleinden

Het behoud van bos voor natuur en
milieuwaarden

Gebruik van producten afkomstig uit het bos

Gebruik van vervangende producten in
belang van het bos

C. Social functions:

 • the use of forest for commercial, educational and recreational purposes
 • the maintenance of forest for its value to nature and the environment
 • the use of products originating from the forest
 • the use of substitute products in the interest of the forest

Voorwaarden voor toekenning van een bijdrage:

1.     Voldoen aan tenminste één van de stellingen onder A en één van de stellingen onder B of C.

2.     Projectfinanciering, dus geen langlopende verplichting.

3.     Een redelijke garantie voor welslagen en/of continuïteit

4.     Geen onderdeel vormen van een structurele door anderen te bekostigen verplichting.

5.     Geen andere propaganda doeleinden dienen dan bos en bosbeheer.

6.     Niet strijdig zijn met plaatselijke of regionale belangen.

7.     Opstellen en toezenden van een projectverslag.

Conditions for awarding a grant:

 1. Compliance with at least one of the statements under A plus one of the statements under either B or C.
 2. Grants are awarded on a project basis, no long-term obligations are entered into.
 3. A reasonable guarantee of success and/or continuity
 4. Not part of a structural commitment to be funded by other parties.
 5. Not serving any propaganda purposes other than forest and forestry
 6. Not in conflict with local or regional interests
 7. A final narrative and financial project report must be submitted.