MUCOP - € 5.000
Herbebossing in Bumba dorp en omgeving

In de traditie van Congo hebben onze voorouders -die leefden van jacht, landbouw en visserij- eeuwenlang op een effectieve manier planten uit het bos, vruchten, bladeren, bast en wortels gegeten of gebruikt als medicijn. De landbouw en de natuurbescherming zijn de belangrijkste ontwikkelingsmotor in Congo. Maar deze sectoren worden vooral beheerd door arme mensen op het platteland in de provincie Bandudu, in dorp Bumba en omgeving.

Het leven in Congo is immers van oudsher gecentreerd in het ecosysteem. Het bestaan wordt gemarkeerd met planten en bomen, die in alle rituelen bij geboorte, huwelijk, sterven en andere gedenkwaardige momenten in het leven een belangrijke rol spelen. Vandaag de dag echter, na tientallen jaren van oorlog en armoede, vormen de ontbossing, bevolkingsgroei en gezondheidszorg een groot probleem waarop snelle en duurzame antwoorden moeten worden gevonden.

In samenwerking met de aan het project verbonden experts wordt een plan opgesteld om een ter beschikking staande kavel bouwrijp te maken en waar tevens een waterpomp wordt geïnstalleerd. Vrijwilligers gaan in verschillende dorpen contact maken met dorpshoofden en overleggen over het project. Hierbij gaat het dorpshoofd dan contact opnemen met de mensen in dorp die planten of bomen als medicijnen gebruiken; en daarna zal de symbolische betaling van deze planten komen, fruitbomen, medicinale planten werkzaamheden daartoe zelf en waar nodig onder toezicht uitvoeren. Intussen krijgt men training over de manier waarop de plantage moet worden onderhouden. Bij de lokale medicijnmannen worden de medicinale planten geïnventariseerd en ‘ingekocht’. Op grond van de kennis van de experts zal worden bepaald welke planten op welke plek geplant moeten worden en welke andere gewassen (groente en fruit) daarbij in de buurt moeten staan.

De fruitbomen en struiken zullen geplant worden in rijen per soort in de plantage, waarbij tussen de fruitbomen groenten worden geplant. Op de hoek van de tuin is er ruimte voor compostering dat door vrijwilligers gaat worden gebruikt om de vruchtbaarheid van de grond te verbeteren.

Zaad van groente en fruit en jonge plantjes wordt zowel verzameld in de dorpen of daar gekocht of gekocht op de markt. Er wordt alleen gebruik gemaakt van niet-gemodificeerde zaden. De kwaliteit ervan wordt gecontroleerd door de expert. Ontkieming gebeurt in biologisch afbreekbare zakjes en in de kweektuin. Later worden de jonge planten op de juiste plek in de plantage geplaatst, voorzien van een naamplaatje.

Een kamer in een gebouw van Foundation Mesa doet dienst als kantoor voor de administratie en opslag van gegevens. Er is in het dorp tevens een veilige plaats voor de opslag van het materieel dat nodig is om de plantage te onderhouden.

De gegevens van de inventarisatie zullen belangrijk zijn voor studenten in de farmacie. De plantage kan tevens door deze studenten worden bezocht.

Aan dit project werken vrouwen mee als belangrijke actoren. Zij vormen 60 % van de bevolking van de dorpen en leveren een belangrijke bijdrage aan de economische zelfstandigheid op het platteland. Met dit project wordt het genderperspectief en vrouwen empowerment op het platteland bevorderd o.a. door nieuwe landbouwtechnieken en innovatieve producten die op de lokale markt gebracht kunnen worden (boom kwekerij met diverse soorten planten, compostering, vruchtbare grond, duurzame bouwmaterialen…). In dit gebied zijn 90% van de vrouwen actief in de landbouw voor de voedselzekerheid in gezinnen en de samenleving. In die zin komt dit project tegemoet aan de doelen van de VN-VR Resolutie 1325 die de nadruk legt op de participatie en leiderschap van vrouwen.

– Continuïteit na afloop van het project

Na afloop van de opbouwfase van het project blijven de chefs van de dorpen en Foundation MESA verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van de plantage. Zij zorgen er tevens voor dat de opbrengst eerlijk wordt verdeeld.

– MUCOP

Mucop is een mensenrechtenorganisatie, die zich richt op sociaal-culturele ontwikkeling, de integratie en participatie van Congolese migranten in Nederland. Speciaal richt MUCOP zich op de verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking van Bumba in het zuid westen van RD Congo, in de provincie Bandundu.